استفاده از ظرفیت اخلاق  برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه...

تاریخچه زیستاپ در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی ایران، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏...

معرفی خدمات

مدیریت کردن فعالیت های زیست محیطی، آموزشی و سرمایه گذاری توسعه دادن اهداف تحقیق و آموزش  جهت استراتژیک کار گروهی؛ استفاده از مشارکت شهروندان جهت...