مزایا

کاهش حجم زباله و کاهش هزینه جمع آوری با استفاده از زیستاپ، یکی دیگر از مزایای همراهی با ماست. ما مستقیما به محیط زیست کمک می کنیم به همین دلیل همکاری شما در زیستاپ...

در ایران از سال ۱۳۷۴ مطالعاتی در قالب “طرح مدیریت پسماندهای جامد” شروع شد که این مطالعات سرانجام در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان “قانون مدیریت پسماندها” به تصویب مجلس شورای...

استفاده از ظرفیت اخلاق  برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه...

تاریخچه زیستاپ در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی ایران، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏...

معرفی خدمات

مدیریت کردن فعالیت های زیست محیطی، آموزشی و سرمایه گذاری توسعه دادن اهداف تحقیق و آموزش  جهت استراتژیک کار گروهی؛ استفاده از مشارکت شهروندان جهت...