مزایا

کاهش حجم زباله و کاهش هزینه جمع آوری با استفاده از زیستاپ، یکی دیگر از مزایای همراهی با ماست. ما مستقیما به محیط زیست کمک می کنیم به همین دلیل همکاری شما در زیستاپ...

در ایران از سال ۱۳۷۴ مطالعاتی در قالب “طرح مدیریت پسماندهای جامد” شروع شد که این مطالعات سرانجام در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان “قانون مدیریت پسماندها” به تصویب مجلس شورای...

استفاده از ظرفیت اخلاق  برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه...

تاریخچه زیستاپ زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن...

مشاوره زیستاپ طراحی و تولید اپلیکیشن،فعالیت های زیست محیطی، آموزشی و سرمایه گذاری اطلـاعـات تمـاس ۰۹۲۱۱۵۱۱۸۱۷  contactzistap.ir دفتر...